Privacystatement

Interpolis

 

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering, een financiële- of andere dienst af of heeft u op een andere manier contact met ons? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor een autoverzekering. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie. Of een werkgeversverklaring voor een hypotheek. Welke gegevens wij gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken, de door u geselecteerde cookie- instellingen en verschilt per product of dienst.

Soms controleren wij uw identiteit

Als u klant bent of wordt bij Interpolis, kunnen wij u vragen zich te identificeren. Ook kunnen wij extra informatie vragen om vast te stellen dat opgegeven identiteitsgegevens kloppen. Dat doen wij bijvoorbeeld via iDIN of persoonlijke identificatie op een locatie.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.
Ontvangt u e-mails van Interpolis? Wij kunnen uw klikgedrag in onze e-mails opslaan. Bijvoorbeeld om te zien of een e-mail is geopend en op welke linkjes en artikelen u heeft geklikt. Zo kunnen wij onze e-mails relevanter voor u maken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij mogen uw gegevens gebruiken wanneer dat mag op grond van wet- en regelgeving. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om:

 • u een product of dienst aan te bieden van ons of van een derde partij.
 • een product of dienst af te sluiten.
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • een schatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te gaan en fraudegevallen af te handelen.
 • de veiligheid en integriteit van ons zelf en van de financiële sector als geheel te waarborgen (het bestrijden en voorkomen van strafbare of andere slechte gedragingen, bijvoorbeeld terrorisme, witwassen en fraude).
 • te voldoen aan de vereisten om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons in het algemeen aan de wet- en regelgeving te houden.
 • de integriteit, stabiliteit en veiligheid van de systemen te testen waarmee wij uw persoonsgegevens verwerken (werken deze zoals ze zouden moeten werken, binnen de grenzen van wet- en regelgeving).
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

De complete lijst vindt u hier. Het gaat dan onder andere om informatie over de grondslag van de verwerking (waarom mogen wij uw gegevens gebruiken).

Registers voor belangen van klanten, van ons en andere financiële instellingen (Gebeurtenissenadministratie/ Incidentenregister/IVR/EVR)

Voor de bescherming van de belangen van Interpolis, haar medewerkers, klanten en ook andere financiële instellingen verwerken we uw persoonsgegevens. Soms zijn dit ook strafrechtelijke gegevens. De persoonsgegevens zijn nodig voor risicobeheersing en het voorkomen en bestrijden van fraude. Daarom houdt Interpolis een Gebeurtenissenadministratie bij. De afdeling Speciale Zaken kan besluiten de persoonsgegevens uit de Gebeurtenissenadministratie in een Intern Verwijzingsregister (IVR) te zetten. Indien een gebeurtenis voldoet aan de afspraken uit het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), zet Interpolis de relevante persoonsgegevens in een Incidentenregister (IR), en als het nodig is, het Extern Verwijzingsregister (EVR).

Door uw gegevens in deze registers te zetten kunnen we onder andere controleren:

 • of u ooit fraudeerde of dit heeft geprobeerd;
 • of er eerder een aanvraag van u is afgewezen of een polis is geroyeerd.

U krijgt een bericht als uw gegevens in een van de registers worden gezet. Dit gebeurt in de meeste gevallen voordat uw gegevens in de registers komen, tenzij openbaarmaking het onderzoek schaadt. In dat geval krijgt u na afloop van het onderzoek bericht dat wij doorgaan met uw registratie in het IVR, IR of EVR.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • telefoongesprekken en chats.
 • wat u op onze websites doet en bekijkt.
 • wat u in onze apps doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Social Media

Achmea kan via het web en (eigen) social media kanalen contact hebben met verschillende personen over onze organisatie, producten en/of diensten. Het gaat dan om klanten, gebruikers van onze merken of diensten en van onze apps, en bezoekers van onze websites. We willen daarmee nuttige en relevante informatie aanbieden. Ook beantwoorden we hiermee vragen die via social media aan ons gesteld worden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Het kan voorkomen dat Achmea hierbij persoonsgegevens vastlegt. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met dit privacystatement. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de content die social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

 

Profilering
Bij verschillende processen binnen Interpolis maken wij een profiel van u op basis van gegevens die wij van u hebben. Dit kunnen gegevens zijn die wij zelf van u gekregen hebben of gegevens uit externe (openbare) bronnen. Wij analyseren deze gegevens onder andere met als doel inzicht te krijgen in uw vermoedelijke voorkeuren en om risico’s beter te beheersen. Voorbeelden waarbij wij gebruik maken van profilering zijn:

 

 • de bepaling van de premie van een verzekering
 • het versturen van marketinguitingen
 • het bepalen van kredietrisico’s
 • inschatting van risico’s ten behoeve van fraudebestrijding en voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Know Your Client).

De gemaakte profielen worden vaak als input gebruikt voor het maken van besluiten door medewerkers. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een hypotheeklening. Hierbij wordt een kredietscore bepaald en door een medewerker van Achmea als indicatie gebruikt bij de besluitvorming om een hypotheeklening voor een klant te accepteren. Het kan ook zijn dat een profiel een onderdeel is van een proces waarbij er automatisch een besluit wordt genomen. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij een aantal producten en processen maken wij gebruik van een automatisch proces. Dus zonder dat er een mens aan te pas komt. Hierbij kan ook sprake zijn van profilering.

Als er sprake is van een geautomatiseerd proces met een rechtsgevolg voor u of een besluit dat grote consequenties voor u heeft dan vertellen wij u dit. Wanneer u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u altijd navraag doen naar de redenen en ons verzoeken om een medewerker een nieuw besluit te laten nemen.

 

Voorbeelden waarbij wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming zijn:

 

 • het aanvragen van verschillende verzekeringen (onder andere een autoverzekering of een overlijdensrisicoverzekering).
 • de afwikkeling van verschillende claims.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Interpolis is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw schadevrije jaren op bij Roy-data. In een fraude (persoonlijk) onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken van camerabeelden of die wij over u op internet vinden. Soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet.

Soms geven wij uw gegevens door. Wij kunnen bijvoorbeeld noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken aan derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • andere merken van Achmea.
 • onze leveranciers en zakelijke partners, zoals incassobureaus, deurwaarders, een advocatenkantoor bij de behandeling van een klacht en brancheorganisaties (bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars).
 • Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie).
 • Belastingdienst.
 • Andere financiële instellingen. EVR-gegevens worden bijvoorbeeld gedeeld met andere verzekeraars.
 • Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) en externe onderzoeksbureaus
 • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS).
  CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen en waarborgen we de veiligheid en integriteit van de financiële sector.
 • Extern Verwijzings Register (EVR, via Stichting CIS). Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Toezichthouders, zoals AFM, DNB, ACM, AP en NZA wanneer dat in individuele gevallen noodzakelijk is (bijvoorbeeld onderzoek door toezichthouders).
 • Kamer van Koophandel - UBO register in het kader van cliëntonderzoek voortvloeiend uit de Wwft (voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme).

De complete lijst vindt u hier. Het gaat dan onder andere om meer informatie over andere organisaties met wie gegevens gedeeld kunnen worden.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels als in Nederland.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Op het moment dat Achmea en haar merken vertrouwelijke informatie per mail versturen, dan wordt gebruik gemaakt van een oplossing voor veilig e-mailen.

Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via Responsibe Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • Uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens.
 • Uw medische gegevens.
  Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens uit het strafrecht.
  Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.
 • Uw kredietwaardigheidscheck.
  Wij zijn ook verplicht om uw kredietwaardigheid te controleren bij het aanvragen van een lening.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor we deze mogen hergebruiken. Of zolang verplicht is voor de wet. Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in dit privacystatement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
 • De Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

We kunnen niet altijd meewerken aan uw verzoek. We nemen contact met u op wanneer dat zo is of als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een e-mail of een brief. Om er voor te zorgen dat we de gegevens van de juiste persoon gebruiken moeten we de identiteit kunnen vaststellen van degene die gebruik wil maken van zijn of haar rechten. Dit kunnen we doen met klant- of polisnummers, geboorte datum, of naam- adres- woonplaatsgegevens. Geef deze gegevens door wanneer u van uw rechten gebruik wil maken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de identiteit niet vastgesteld kan worden aan de hand van de gegevens die we hebben, kunnen we vragen om een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Dit kunnen we ook vragen wanneer het gaat om zeer gevoelige gegevens, zoals over uw gezondheid. Wanneer we vragen om een kopie van paspoort of ID kaart, wilt u dan uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw bericht. Een e-mail stuurt u naar: avgloket@achmea.nl. Een brief stuurt u naar:

 • Interpolis
 • afdeling Pensioenservice
 • Postbus 90106, 5000 LA TILBURG

Gebruikt u e-mail, doe dat dan op een veilige manier.
U kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op onze website.

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

 • Achmea B.V.
 • t.a.v. de Privacymanager
 • Postbus 866
 • 3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacystatement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 30 januari 2023.